اعتراض ماهران غفوری به سانسور اجرایش در این سیستم جوکر


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

قطار را در اینستاگرام دنبال کنید

اعتراض پس اجتناب کرده اند ماهران غفوری به سانسور اجرایش در جوکر اولین بار در قطر پدیدار شد وببردی | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید