اعتراض خبرنگاران مرد افغانستان به اجباری شدن روبند زنان مجری در تلویزیون(+عکس)
اخیرا طالبان به تمامی خبرنگاران و مجریان زن تلویزیون های افغانستان دستور داده هنگام ظاهر شدن در مقابل دوربین روبند زده و صورت خود را بپوشانند.