استفاده زندانیان متولد ۱۳۸۳ برای خدمت سربازی
مشمولان معافیت هر دو کفالت غیر دائمی پس اجتناب کرده اند انقضای آن می بایست کمتر از ظرف مدت خوب ماه جهت تجزیه و تحلیل مجدد وضعیت خدمت شخصی به مطب های مذکور مراجعه نمایند.