استفاده اجتناب کرده اند ابریشم عنکبوت برای معامله با بیشتر سرطان ها
ابریشم عنکبوت کدام ممکن است توسط عنکبوت ها ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بافتن تار آنها استفاده تبدیل می شود، یکی اجتناب کرده اند محکم ترین پلیمرهای خالص است.