از ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱; کنترل ممنوعیت با "پانسمان تحت فشار" و تهدیدی که جمهوری اسلامی را تهدید می کند
آنها به امدادگر می آموزند که اگر از پانسمان فشاری برای بستن زخم زخمی استفاده می کند، باید زمان دقیق پانسمان را روی نوار یا پارچه ای در کنار زخم بنویسد تا بقیه پرسنل امدادی یا پزشکی بتوانند پیگیری کنند. . مسیر کمک و درمان هر ۲۰ دقیقه. زخم را باز کرده و دوباره ببندید تا خون رسانی به بافت قطع نشود.