از ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱; کنترل ممنوعیت با "پانسمان تحت فشار" و تهدیدی که جمهوری اسلامی را تهدید می کند
به امدادگر می آموزند که اگر از پانسمان فشاری برای بستن زخم آسیب دیده استفاده می کند، باید زمان دقیق پانسمان را روی نوار یا پارچه ای در کنار زخم بنویسد تا بقیه نیروهای امدادی یا پزشکی پیگیری کنند. مسیر کمک و درمان هر ۲۰ دقیقه. زخم را باز کرده و دوباره ببندید تا خون رسانی به بافت قطع نشود.