ارتباط بین سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر اصولاً مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات خلقی اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بهزیستی تحقیقات زودتر نماد می دهد کدام ممکن است مالیخولیا پس اجتناب کرده اند سکته شایع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً خوب سوم اجتناب کرده اند بازماندگان را خرس تأثیر مکان ها.

این بررسی بر روی ۸۶۱۱۱ نفر در بیمارستان‌های دانمارک اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ محور شد کدام ممکن است هیچ سابقه مشکلات روانی در {افرادی که} سکته کرده بودند نداشتند.

نتایج نماد داد کدام ممکن است بازماندگان سکته مغزی ۱۵ نسبت اصولاً احتمالاً می رود کدام ممکن است در سال اول دچار اختلال خلقی، به طور قابل توجهی مالیخولیا شوند. این خطر در گروه کلی دانمارک حدود ۲.۳ برابر اصولاً بود. بازماندگان سکته مغزی علاوه بر این در معرض خطر ابتلا به سایر مشکلات سلامت روانی اجتناب کرده اند جمله مشکلات بلعیدن داروها، مشکلات استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مشکلات مغزی مربوط به تخریب ذهن بودند. با این حال این مشکلات کمتر رایج بود.

«نیلز اسکاتلند» سرپرست نیروی کار تحقیقاتی اجتناب کرده اند دانشکده آرهوس او در دانمارک ذکر شد: «پیشگیری اجتناب کرده اند این مشکلات فوق العاده ضروری است.» اگرچه خطرات پس اجتناب کرده اند سکته مغزی از حداکثر افزایش می‌یابد، با این حال خطرات در مبتلایان تحت تأثیر سکته مغزی خفیف همچنان افزایش می‌یابد، کدام ممکن است بر خواستن به تعیین مقدار سلامت روان، حتی در بیمارانی کدام ممکن است آنها را خرس فشار قرار می‌دهند، تأکید می‌تنبل. به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است به طور مناسب افزایش یافته است.”

این بررسی علاوه بر این نماد داد کدام ممکن است بازماندگان سکته مغزی ۷۰ نسبت اصولاً اجتناب کرده اند افرادی که اجتناب کرده اند حمله قلبی جان مفید به در برده بودند، کشف نشده ابتلا به مالیخولیا بودند.

به مشاوره محققان، مالیخولیا پس اجتناب کرده اند سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکلات سلامت روان، بیماری های قابل معامله با هستند. اگر قابل توجه گرفته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه علل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان های درمانی فکر شوند، نتایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد مسکن بازماندگان سکته مغزی {در سراسر} جهان افزایش خواهد کشف شد.