ارائه کمک های معیشتی به ۵۰۰۰ مهاجر بدون شغل و درآمد را آغاز کنید
بنیاد شهید بله: خوشبختانه با کمک دولت و مجلس میزان استحقاق والدین شهدا و جانبازان حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است و در صورت افزایش حقوق پرستاری نیز مشکلاتی در تامین وجود دارد. این افزایش ۵۳ درصد خواهد بود