ارائه شاخص های نظارتی بر سامانه صدور پروانه کسب و کار توسط مرکز تحقیقات/نظارت مردمی برای تکمیل نظارت مجلس
در سال های اخیر تلاش های زیادی برای تصویب و اصلاح قوانین در این زمینه صورت گرفته است و هم اکنون شورای اسلامی موظف است برای پیگیری و اجرای کامل قوانین مصوب از جمله قانون تسهیل صدور، نقش نظارتی را ایفا کند. قانون اصلاح مواد الف و هفت قانون جواز مشاغل و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.