اختصاص بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای تشویق دانش آموزان به کودک شدن
تفاهم نامه ای با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان برای افزایش جمعیت و زاد و ولد دانشجو به ثبت رسید و در این بودجه بسته های رایگان و وام دانشجویان متاهل گنجانده شده است که متقاضیان می توانند با ثبت نام در سایت مربوطه از این طرح ها بهره مند شوند. .