اجرای این سیستم کامل دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح جامعه بانکی در سال ۱۴۰۱ هجری قمری


رئیس کل موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند اجرای ساختار کامل دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح جامعه بانکی در سال ۱۴۰۱ شمسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی، علی صلاح آبادی در نشست نوروزی با اعضای هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ارشد موسسه مالی مرکزی، بر اجرای چندین این سیستم عملیاتی در بخش های مختلف موسسه مالی تاکید کرد. برای موسسه مالی حیاتی است. وی افزود: انضباط پولی موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت اعتباری کدام ممکن است موسسه مالی ها باید رعایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کانون اصلی بر مدیریت اجزای اساس مالی اجتناب کرده اند موضوعات مهم در اصل کار موسسه مالی مرکزی است.

رئیس شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت علاوه بر این بر لزوم اصلاح نظام بانکی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این اصلاح برای ادغام کردن سه بعد ارتباط مقامات با موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌ها، ارتباط موسسه مالی مرکزی با موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط موسسه مالی‌ها با موسسه مالی‌ها است. مشتریان.» این سه اتصال باید {اتفاق بیفتد} تا شاهد دگردیسی در نظام بانکی باشیم.

وی بر وجود اتاق در نظر گرفته شده همراه با اجرای ساختار های کامل موسسه مالی مرکزی برای دگردیسی جامعه بانکی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه با این اقدامات، هدف موسسه مالی مرکزی حمایت اجتناب کرده اند اقتصاد داده ها بنیان برای بدست آوردن به رشد ساخت است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تدوین ساختار تامین پولی زنجیره ساخت اطمینان حاصل شود که تخصیص صحیح تسهیلات بانکی، قطعا یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند محورهای این سیستم های عملیاتی این موسسه مالی در سال جدید {خواهد بود}.

۲۲۳۲۳

تأمین

معمولی امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: https://pulbank.ir/?p=293303