آیا حق مسکن کارگران از مهر افزایش می یابد؟
بر اساس ایراد مجلس به مصوبه اخیر دولت، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار باید یک میلیون تومان افزایش یابد. پیگیری تجارت نیوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از احتمال تصویب و اجرایی شدن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران دارد.