آه! روزی این آه تو را خواهد گرفتهمه چیز در یک نسیم جمع می شود
چه کسی قلب سنگی تو را آه می کشد؟

در حوض سنگ می اندازم و فکر می کنم
ماه با پرتاب این سنگ خواهد افتاد
عشق یعنی کنار هم گذاشتن سنگ های زیادی
گاهی می ماند و گاهی از هم می پاشد
آنچه عقل در یک تولد به دست آورده است
قلب در یک لحظه می شکند
آه، یک روز این آه تو را خواهد گرفت
گاهی کوه کاه می شود