آمریکا چین را مستقیما به حمله ارتش شبح می تنبل! » قطار گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار در شبکه