آمار جدید از تعداد فارغ التحصیلان بیکار


در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ نفر بیکار در کشور داریم و تحلیل سهم «جمعیت بیکار تحصیل کرده از کل جمعیت بیکار کشور» نشان می دهد که ۴۰.۹ درصد از بیکاران کشور در گروه آموزش عالی قرار دارند. . فارغ التحصیل

آمار جدید از تعداد فارغ التحصیلان بیکار The post تجارت نیوز پدیدار شد اول.