آقای شارما! شرکت "منجنیق" آیا می خواستی از پادشاهی خود دفاع کنی؟
توان موشکی و دفاعی ایران متعلق به ملت ایران است، نه این دولت و نه آن دولت، بلکه متعلق به ملت ایران است، همچنان که دولت پهلوی مالک تسلیحات و تجهیزات نظامی باقی مانده ملت ایران است. در دفاع مقدس از کشور دفاع می کرد. خاورمیانه، کشوری که در بحران همیشگی قرار دارد، چاره ای جز تقویت بنیه دفاعی خود ندارد و این یک خط قرمز ملی و استراتژیک است.