آسمان نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر در استان تهران
در روزهای یکشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه (۱۹ و هشت فروردین) آسمان تمیز به همان اندازه قسمتی ابری در کنار همراه خود وزش باد وزش باد گاهی نسبتا از حداکثر پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.