آزمون ورودی؛ تست بدبینی / عباس عبدی
بدترین عارضه این نوع سیاست پذیرش دانشجو، بدبینی و ناامیدی و احساس بی عدالتی در بین جوانانی است که سال ها زحمت کشیده اند تا در رشته مورد نظر خود به دانشگاه بیایند، اما احساس می کنند هدف از آنها دور است. رسیدن بر اساس معیارهای غیر درسی