آذربایجان به قره حیاط پشتی حمله کرد


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

وزارت حفاظت روسیه نیز شامگاه شنبه به این اقدامات پاسخ نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد; نظامی آذربایجان در نوامبر ۲۰۲۰ شومینه بس در قره حیاط پشتی کوهستانی را نقض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها اثیری را به این جهان انجام داد.

قطار را در اینستاگرام دنبال کنید

پس اجتناب کرده اند حمله آذربایجان به قره حیاط پشتی کوهستانی برای اولین بار در قطار موج رانندگی به نظر می رسد شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید